Theo luật tại bang Victoria, quý vị có quyền lên tiếng hoặc khiếu nại về dịch vụ y tế tâm thần của chính phủ.

Mental Health Complaints Commissioner (MHCC – Ủy viên Đặc trách Khiếu nại Y tế Tâm thần) giải quyết các khiếu nại về các dịch vụ y tế tâm thần của chính phủ tại bang Victoria, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng cho bệnh nhân tâm thần do chính phủ tài trợ và do NDIS (Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc) tài trợ.

Chúng tôi có thể giúp giải quyết khiếu nại về trải nghiệm của quý vị đối với một dịch vụ, bao gồm việc sử dụng dịch vụ, điều trị và chăm sóc. Chúng tôi có thể giúp quý vị trực tiếp nêu những điều lo ngại với dịch vụ đó, hợp tác với quý vị và dịch vụ đó để giúp giải quyết những điều quý vị lo ngại, hoặc thảo luận về các lựa chọn khác nếu chúng tôi không giúp được.

Ai có quyền khiếu nại?

Người dân sử dụng các dịch vụ y tế tâm thần của chính phủ, gia đình, người chăm sóc, người bênh vực, nhân viên y tế tâm thần và bạn bè – bất kỳ ai thực sự quan tâm đến trải nghiệm của một người về dịch vụ y tế tâm thần của chính phủ đều có quyền khiếu nại.

Quý vị luôn có thể tiếp xúc với chúng tôi

Chúng tôi nhận và lắng nghe các khiếu nại bằng bất cứ ngôn ngữ nào qua thông dịch viên. Chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thông dịch viên khi cần thiết và quý vị không phải trả chi phí.

Liên hệ chúng tôi

Để trao đổi với chúng tôi về những điều quý vị lo ngại, hoặc để khiếu nại:

  • gọi 1800 246 054 (gọi miễn phí bằng điện thoại thường) hoặc 03 9032 3328
  • email về help@mhcc.vic.gov.au
  • fax về 03 9949 1506
  • đích thân tới Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria.

Muốn biết thêm thông tin

Tờ thông tin Khiếu nại