වික්ටෝරියානු නීතිය යටතේ, ඔබට මහජන මානසික සෞඛ්‍යය සේවා සම්බන්ධ කතාබහ කිරීමට හෝ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට අයිතිය ඇත.

Mental Health Complaints Commissioner (MHCC) මගින් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ මහජන මානසික සෞඛ්‍යය සේවා සම්බන්ධ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු ඇත. මේවා අතර මහජන අරමුදල් ලබා දෙන මානසික සෞඛ්‍යය ප්‍රජා උපකාර සේවා සහ ජාතික ආබාධිත රක්‍ෂණ වැඩසටහන – NDIS (National Disability Insurance Scheme) මගින් අරමුදල් ලබා දෙන මානසික සෞඛ්‍යය ප්‍රජා උපකාර සේවා ඇතුළත් වේ.

සේවාවක් ලබා ගැනීම, ප්‍රතිකාර සහ රැකවරණ ඇතුළු සේවා සම්බන්ධ ඔබගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ඔබ හට උපකාර කිරීමට අපට හැකිය. සේවා සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇති ගැට‍ළු සෘජුවම අදාළ සේවාව සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට අපට හැකිය. එසේම, ඔබ සහ අදාළ සේවාව සමඟ එක්ව කටයුතු කර ඔබට ඇති ගැට‍ළු විසඳා ගැනීමට ද අප විසින් උපකාර කල හැකිය. එසේම, ඔබ හට උපකාර කිරීමට අපට නොහැකි නම්, වෙනත් විකල්ප ඔබ සමඟ සාකච්ඡා කල හැකිය.

පැමිණිල්ලක් කළ හැක්කේ කා විසින් ද?

මහජන මානසික සෞඛ්‍යය සේවා සම්බන්ධ යම් අයකුගේ අත්දැකීමක් සම්බන්ධයෙන් නිර්ව්‍යාජ ගැටළුවක් ඇති බවට සිතන මහජන මානසික සෞඛ්‍යය සේවා ලබා ගන්නා පවුල්වල අය, රැකවරණ සපයන අය, උපදේශකයන්, මානසික සෞඛ්‍යය සේවකයන් සහ මිතුරන් ආදී ඕනෑම අයකු විසින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැක.

ඔබ හට අප වෙත ප්‍රවේශය ඇත

භාෂා පරිවර්තකයන් මගින් අප ඕනෑම භාෂාවකින් ඔබට සවන් දීමට සූදානම් අතර ඕනෑම භාෂාවකින් පැමිණිලි භාර ගනී. ඔබට අවශ්‍ය අවස්ථාවල කිසිදු වියදමකින් තොරව අප භාෂා පරිවර්තකයෙකු පිළියෙල කර දෙනු ඇත.

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ඔබට ඇති ගැට‍ළු සම්බන්ධයෙන් අප හට කථා කිරීමට හෝ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට පහත ලෙස අප හා සම්බන්ධ වන්නඃ

  • දුරකථන අංක 1800 246 054 අමතන්න (ස්ථිර දුරකථන අංකවලින් නොමිලේ කථා කල හැක) නැතිනම් දුරකථන අංක 03 9032 3328 අමතන්න

  • help@mhcc.vic.gov.au වෙත ඊමේල් පණිවුඩයක් එවන්න

  • 03 9949 1506 අංකය වෙත ෆැක්ස් පණිවුඩයක් එවන්න

  • Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria යන ලිපිනයට පැමිණ අප හමු වන්න.

වැඩිදුර විස්තර

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම යන තොරතුරු පත්‍රිකාව බලන්න