طبق قانون ایالت ویکتوریا، شما حق دارید درمورد هر یک از خدمات عمومی سلامت روان بی پرده حرفتان را بزنید یا شکایت کنید.

 (MHCC) Mental Health Complaints Commissioner به شکایات مربوط به خدمات عمومی سلامت روان در ایالت ویکتوریا رسیدگی می کند. رسیدگی به این شکایات، هم خدمات سلامت روان برای حمایت جامعه را که دولت بودجه آن را تأمین می کند دربرمی گیرد و هم خدمات سلامت روان برای حمایت جامعه را که NDIS (طرح بیمه ملی معلولیت – National Disability Insurance Scheme) بودجه آن را تأمین می نماید.

ما می توانیم درمورد شکایات مربوط به تجربه شما با یکی از این خدمات – از جمله دسترسی به سرویس، درمان یا مراقبت – کمک کنیم. می توانیم به شما کمک کنیم نگرانی های خود را مستقیماً با سرویس مربوطه مطرح کنید، با شما و سرویس مربوطه کار کنیم تا به رفع نگرانی های شما کمک شود، یا اگر خودمان نتوانیم کمک کنیم درباره گزینه های دیگر بررسی و گفتگو نماییم.

چه کسی می تواند شکایت کند؟

کسانی که خدمات عمومی سلامت روان دریافت می کنند، خانواده ها، مراقبان بیمار، حامیان، کارکنان سلامت روان و دوستان – هر فردی که واقعاً نگران تجربه کسی با یکی از خدمات عمومی سلامت روان است می تواند شکایت کند.

ما در دسترس هستیم

ما از طریق مترجمان شفاهی به هر زبانی شکایت دریافت می کنیم و به شکایت گوش می کنیم؛ و در صورت نیاز ترتیب مترجم شفاهی می دهیم بدون این که این کار هزینه ای برای شما داشته باشد.

با ما تماس بگیرید

برای این که درباره نگرانی های خود با ما صحبت کنید یا شکایت نمایید:

  •  به شماره 054 246 1800 (تلفن رایگان از خط تلفن ثابت) یا 3328 9032 03 تلفن کنید
  •  بهhelp@mhcc.vic.gov.au ایمیل بفرستید
  •  به شماره 1506 9949 03 فکس بفرستید
  •  به طبقه 26، شماره 570 برک استریت، ملبورن (Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria) مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر

برگه اطلاعاتی مطرح کردن شکایت