تحت قوانین ویکتوریا، شما حق دارید که در مورد خدمات دولتی صحت روانی حرف تان را بزنید یا شکایت کنید.

Mental Health Complaints Commissioner (MHCC) (کمیشنرشکایات صحت روانی) به شکایات در مورد خدمات دولتی صحت روانی در ویکتوریا رسیدگی می کند، که این شامل خدمات حمایت اجتماعی صحت روانی تمویل شده از جانب دولت و خدمات حمایت اجتماعی صحت روانی تمویل شده توسط طرح ملی بیمه معیوبیت (NDIS) هم می شود.

ما می توانیم در مورد شکایات مربوط به تجربه ای که با یکی از خدمات داشته اید، از جمله دسترسی به خدمات، تداوی و مراقبت کمک کنیم. ما می توانیم به شما کمک کنیم که نگرانی خود را بطور مستقیم با ارائه کننده این خدمات مطرح کنید، با شما و ارائه کننده خدمات کار کنیم تا نگرانی شما رفع گردد یا اگر نتوانیم شما را کمک کنیم، در مورد گزینه های دیگر صحبت کنیم.

چه کسی می تواند شکایت کند؟

افرادی که خدمات دولتی صحت روانی دریافت می کنند، خانواده ها و مراقبت کنندگان، حامیان، کارکنان صحت روانی و دوستان – هر کسی که در مورد تجربه یک شخص با خدمات صحت روانی عامه واقعا نگرانی داشته باشد می تواند شکایت کند.

ما در دسترس هستیم

ما به کمک ترجمانها به هر زبانی شکایات دریافت می کنیم و به آنها گوش می دهیم. در صورت ضرورت، بدون اینکه کدام مصرف برای شما داشته باشد، ترجمان آماده می کنیم.

باما تماس بگیرید

برای حرف زدن با ما در بارۀ نگرانی ها، یا مطرح کردن شکایت:

  •  به شمارۀ 054 246 1800(تلفون مجانی از خطوط ثابت زمینی) یا به شماره 3328 9032 03 زنگ بزنید
  •  به: help@mhcc.vic.gov.au ایمیل کنید
  •  به 03 9949 1506 فکس بفرستید
  •  از Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria (طبقه 26، بورک استریت، ملبورن، ویکتوریا) دیدار کنید.

معلومات بیشتر

ورقه معلوماتی شکایت کردن